L-4 płatne 100%? To możliwe!

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim musi liczyć się z niższą pensją za ten okres. Jednak jest kilka przypadków, kiedy pracownik niezdolny do pracy może dostać za ten okres większe wynagrodzenie.

Podstawa do chorobowego nie równa się wynagrodzeniu brutto

Zgodnie z art. 92 §1 kodeksu pracy za czas niezdolności do pracy w skutek choroby pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, czyli tzw. wynagrodzenia chorobowego. W praktyce nie zawsze będzie to 80% kwoty brutto, którą dostajemy co miesiąc. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia chorobowego jest średnie wynagrodzenie z 12 ostatnich miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy pomniejszoną o składki społeczne (13,71%). Sposób ustalenia podstawy do wynagrodzenia chorobowego przedstawia przykład 1.

Przykład 1: Pan Adam zachorował w maju 2017 r. Od stycznia 2017 r. jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi 5500 zł brutto. Wcześniej Pan Adam zarabiał 4700 zł brutto. Obliczając podstawę jego wynagrodzenia chorobowego należy wziąć pod uwagę średnią pensje, którą uzyskiwał od maja 2016 r. do kwietnia 2017 r., czyli 4970,83 zł brutto. Od wyniku należy odjąć składki społeczne, czyli 13,71%. Podstawą do wynagrodzenia chorobowego jest kwota 4289,33 zł.

Do podstawy wynagrodzenia chorobowego, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, wlicza się również dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatki za pracę w godzinach nocnych, a także premie regulaminowe i inne składniki płacowe, które przy ustalaniu ich wysokości, były pomniejszane o nieobecności pracownika z tytułu choroby.

Kiedy wynagrodzenie chorobowe może być płatne w wysokości 100% podstawy?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe przez 33 lub 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Prawo do 33 dni wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikom do 50 roku życia. Z kolei osobom, które ukończyły 50 rok życia pracodawca wypłaci wynagrodzenie jedynie za 14 dni choroby. Płatność za 34 lub 15 i każdy kolejny dzień choroby przejmuje ZUS i wypłaca zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy.

W przypadku wypłacania wynagrodzenia chorobowego  pracodawca ma możliwość podjęcia decyzji o wypłacaniu go w wysokości 100% podstawy. Dla pracownika oznacza to wyższą wypłatę. Jednak z chwilą, gdy ZUS zacznie wypłacać zasiłek chorobowy, podstawa wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wraca do poziomu 80%.

100% podstawy zarówno wynagrodzenia chorobowego jak i zasiłku, jest możliwe jedynie w przypadku choroby kobiety w ciąży oraz świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia wypadkowego. W przypadku wypadku przy pracy od pierwszego dnia niezdolności przysługuje zasiłek chorobowy płatny przez ZUS w wymiarze 100%. Natomiast w przypadku wypadku w drodze do lub z pracy pracodawca od pierwszego dnia niezdolności do pracy pracownika z tego tytułu wypłaci wynagrodzenie chorobowe płatne 100%.

Z rynku pracy